Tradition Precision Innovation

Privacybeleid van Haar Nederland BV

­In dit privacybeleid informeren wij u over de manier waarop ons bedrijf uw persoonlijke gegevens verwerkt. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet AVG. Wij adviseren u om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1.          Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is:

Haar Nederland C.V, Van polanenweg 1 2921 LT Krimpen aan den IJssel, KvK nummer 24135002, www.haarnederland.nl

Indien u vragen heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de onze klantenafdeling via het emailadres info@haarnderland.nl  of telefoonnummer; 0180518055

2.          Gegevenscategorieën

In het kader van de uitvoering van de bestellingen en uw gebruik onze website www.haarnederland.nl (hierna: Website), verwerken wij op verschillende momenten uw bedrijfsgegevens waaronder ook (persoons)gegevens. Bijvoorbeeld indien u een bestelling plaatst, het contactformulier invult of inlogt in onze AHH Insider.

 

2.1 Contactgegevens

Via de Website (waaronder ook de webshop en AHH Insider) kunnen de volgende gegevenverwerkt worden.

-  Bedrijfsnaam

-  KvK nummer

-  Voor- en achternaam

-  adres

-  e-mailadres

-  Telefoonnummer

-  Mobiele telefoonnummer

-  Inloggegevens (waaronder het Wachtwoord)

-  Bankrekeningnummer

Er is geen contractuele of wettelijke verplichting om persoonsgegevens aan ons beschikbaar te stellen. U bent dus niet verplicht om gegevens te verstrekken.

Echter voor de verwerking en levering van uw bestelling of andere onderdelen van onze dienstverlening zijn bepaalde (persoons)gegevens noodzakelijk. Daar waar mogelijk zullen we aangeven of de (persoons)gegevens noodzakelijk zijn. Indien wij niet over de noodzakelijke (persoons)gegevens beschikken kunnen wij de betreffende diensten of producten niet leveren.

2.2 Automatisch gegenereerde gegevens
Bij het gebruik van de Website kunnen we met behulp van cookies het surf-, en/of klikgedag op de Website bijhouden. Wij verwerken hierbij geen persoonsgegevens. Zie artikel 9 voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

 

3.              Doel van de verwerking van de persoonsgegevens 

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende grondslagen en doeleinden:

3.1 Verwerkingen voor de uitvoering van de overeenkomst

a. Aanmaken van een account en gebruik van AHH Insider

De in artikel 2.1 genoemde gegevens kunnen worden opgeslagen in een klantaccount.  Met behulp van dit account kunt u bestellingen plaatsen in onze webshop en toegang krijgen tot AHH Insider.

In het account in AHH Insider worden bestellingen, bijbehorende facturen, downloadgegevens en andere klantinformatie opgeslagen. Uw inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van het account. De (inlog)gegevens kunnen altijd via uw account gewijzigd worden.

 

b.  Afwikkelen en Leveren van bestellingen 
Uw  bedrijfsnaam, afleveradres, factuuradres (indien afwijkend), telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer worden gebruiken voor de goede afwikkeling en aflevering van uw bestelling.

 

c.   Contact in verband met bestellingen, klachten of vragen
We kunnen uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer gebruiken om u te informeren over de status van de bestellingen of voor het afhandelen van de van u verkregen informatie, vragen en/of klachten.

 

3.2 Verwerking in het kader van ons gerechtvaardigd belang:

a. Beveiliging

Uw inloggegevens en de automatisch gegenereerde gegevens (artikel 2.2) worden gebruikt voor de beveiliging van onze Website, (persoons)gegevens en onze bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld ter voorkoming van misbruik of ander onrechtmatig gebruik.

b.  Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken de automatisch gegenereerde gegevens (artikel 2.2) voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek, om analyses te doen op het algemene gebruik van onze Website. Ons doel is om met deze informatie productaanbod en de Website te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot u te herleiden.

c.   Algemeen contact

Indien u via Website contact met ons hebt gezocht, gebruiken we uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer om contact met u op te nemen, voor het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen.

 

4.          Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt, een en ander in overeenstemming met artikel  32 AVG. Wij hebben onder meer een beheersysteem voor gegevensbeveiliging opgezet.

 

5.          Verstrekken aan derden / Verwerkers

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

Verwerkers
Voor de aflevering van uw bestelling, de hosting van onze website, de afwikkeling van uw betaling, of het leveren van andere diensten die verband houden met bijvoorbeeld uw bestelling 
of het gebruik van onze Website, kunnen wij andere dienstverleners inschakelen. Bijvoorbeeld de bezorger van de bestelde producten of de hosting provider van de Website. Deze leveranciers (zogenaamde ‘verwerkers’) verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit Privacybeleid na te leven. Voor vragen over deze verwerkers kunt u een mail naar info@haarnederland.nl

Toezichthoudende autoriteiten

Uitsluitend indien dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn,  of indien het nodig is om claims te doen gelden, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen, verstrekken we persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten en of een gerechtelijke instantie.

 

6.          Bewaartermijn

We verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Alle gegevens die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de levering van de producten en de nakoming van onze verplichtingen uit de verkoopovereenkomst worden bewaard zolang dat daarvoor noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de garantietermijn of voor de nakoming van onze verplichtingen uit de belastingwetgeving (zeven (7) jaar).

De gegevens in uw account in bijvoorbeeld AHH Insider (inclusief het besteloverzicht en de facturen) worden bewaard zolang u een account heeft. U heeft altijd het recht om uw account te beëindigen. Indien u gedurende een aaneengesloten periode van 1 jaar  geen gebruik heeft gemaakt van uw account en dus ook geen bestellingen meer heeft geplaatst, zullen we uw account (inclusief de daarin opgeslagen bestelhistorie en de facturen) verwijderen. We zullen u vooraf hierover een mail sturen, zodat u de mogelijkheid heeft om de verwijdering te voorkomen.

Indien we uw persoonsgegevens gebruiken voor onze nieuwsbrief, verwerken we de persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde  in te trekken. We bewaren de bij behorende persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving of (ii) op grond van een wettelijke bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

 

7.          Doorgifte van persoonlijke gegevens aan derde landen

Wij verwerken de persoonsgegeven bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “ EER”). Indien een verwerker (bijvoorbeeld de hostingprovider) persoonsgegevens verwerkt in een land buiten de EER, dan dragen wij er zorg voor dat wordt voldaan aan hetgeen is bepaald in Hoofdstuk V van de AVG. Dat betekent bijvoorbeeld dat het land een passend beschermingsniveau waarborgt (artikel 45 AVG) of dat de doorgifte plaats vindt op basis van passende waarborgen (artikel 46). Voor vragen over de doorgifte van persoonlijke gegevens naar derde landen kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: info@haarnederland.nl

 

8.          Uitoefenen van uw rechten

In overeenstemming met hoofdstuk III van de AVG, heeft u het recht om (i)  uw eerdere gegeven toestemming in te trekken en/of  bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, (ii) uw persoonsgegevens te corrigeren, (iii) informatie te verkrijgen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, (iv) het recht op gegevenswissing, (v) het recht om de gegevensverwerking te beperken en het (vi) het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u een verzoek indienen bij onze klantenservice info@haarnederland.nl . Indien we uw verzoek onverhoopt niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd uitleggen. Indien u uw persoonsgegevens van ons wilt ontvangen, en we zijn akkoord, dan zullen we deze persoonsgegevens in een gestructureerd algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (naar onze keuze) aan u  of een door u aangewezen andere partij overdragen.

Indien u uw  toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u  eveneens contact opnemen met onze klantenservice info@haarnederland.nl. Naar aanleiding van uw bezwaar zullen we persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij u  hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze klantenafdeling via info@haarnederland.nl . Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u  natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter

9.          Cookies

Wij maken op onze Webbsite gebruik van technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de website zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies, tags/beacons en Javascripts (hierna samen te noemen “cookies”). Het gebruik van cookies is veilig. De cookies slaan bijvoorbeeld geen e-mailadressen of telefoonnummers op en het gebruik ervan leidt dus nooit tot e-mail of telemarketing acties.

Functionele Cookies

Onze Website gebruikt functionele cookies voor:

1.   het opslaan van voorkeuren, of de inhoud van de winkelmand

2.   het uitlezen van je browserinstellingen om onze Website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven

3.   het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, zodat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te vullen

4.   het gelijkmatig belasten van de Website, waardoor de site bereikbaar blijft

5.   het mogelijk maken om te reageren /feedback te geven op onze Website

 

Google Analytics

Om te bepalen welke onderdelen van de Website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij met Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze Website komen en bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bekeken worden. Ook hiervoor maken wij gebruik van cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. De statistieken en overige rapportages zijn niet tot personen te herleiden. 

Wij gebruiken cookies van Google Analytics bijvoorbeeld voor:

1.   het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

2.   het bijhouden van de browser die wordt gebruikt

3.   het bijhouden van het tijdstip en de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

4.   het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze Website bezoekt

5.   foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen

6.   het beoordelen welke delen van onze Website aanpassing behoeven

7.   onderzoeken welke zoektermen op de Website worden gebruikt

8.   het optimaliseren van de Website

 

Google zorgt voor de plaatsing van de cookies, het onderzoek en de analyse van de daaruit voorvloeiende informatie, maar heeft uitdrukkelijk geen zelfstandige bevoegdheid met betrekking tot de gegevens die met behulp van de cookies wordt verwerkt: deze gegevens zijn en blijven ons eigendom. Er worden hierbij geen volledige IP adressen en dus ook geen  persoonsgegevens opgeslagen. De statistieken en rapportages zijn evenmin tot natuurlijke personen te herleiden.

Voor de cookies die Google plaatst en de mogelijke data die zij hiermee verzamelt, verwijzen wij naar de verklaringen die Google op haar eigen websites daarover geeft; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze Website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded-elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze Website getoond worden.

Indien u op deze Website cookies tegenkomt die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

10.          Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in januari 2019.